Tanečný odbor: (otvára sa v pobočke STARÉ MESTO – Tanečný ateliér Mudroňova 38)

Vzdelávanie v Tanečnom odbore SZUŠ je umelecké vzdelávanie, akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Úspešné absolvovanie každého ročníka je dokladované vysvedčením. V Tanečnom odbore SZUŠ Talentina učia kvalifikované pedagogičky tanca s ukončeným vzdelaním na VŠMU v príslušnom odbore. Vysoká kvalita vyučovania je garantovaná aj prítomnosťou korepetítora.

Vzdelávanie v tanečnom odbore ZUŠ rozdeľujeme do 5 základných častí a to:

Predprípravné štúdium – určené najmladším deťom od 3 do 4 rokov veku.
Prípravné štúdium -  určené žiakom predškolského veku (vek – minimálne4 roky), dĺžka štúdia minimálne jeden rok, maximálne dva roky,
Prvý stupeň vzdelania – prvá časť štúdia – ISCED 1B – dĺžka štúdia 4 roky (žiaci ZŠ alebo absolventi prípravného štúdia),
 - druhá časť štúdia – ISCED 2B – dĺžka štúdia 4 roky( talentovaní žiaci ZŠ alebo absolventi ISCED 1B),
Druhý stupeň vzdelania – dĺžka 4 roky ( talentovaní žiaci SŠ alebo absolventi  ISCED 2B, absolventi štúdia pre dospelých),
Štúdium pre dospelých – talentovaní žiaci nad 15 rokov, ktorí neabsolvovali I. stupeň vzdelávania.

Cieľom vyučovacieho procesu je všestranná základná tanečná výchova žiakov pre ďalšie štúdium v tanečných technikách klasického, ľudového a džezového tanca. Zároveň na konci štúdia u mimoriadne nadaných žiakov je možné pokračovať v štúdiu tanca na Tanečných konzervatóriách.
Cieľom vyučovacieho procesu  v druhej časti  I. stupňa základného štúdia tanečného odboru ZUŠ  je dôsledným metodickým postupom pripraviť absolventa I. stupňa základného štúdia buď na záujmovú umeleckú tvorivosť v súboroch moderného scénického a ľudového scénického tanca, alebo na pokračovanie v štúdiu na II. stupni ZUŠ. Podmienkou úspešného absolutória I. stupňa je zvládnuť základy tanečných techník ( klasický, ľudový a džezový tanec) a realizovať sa v tanečnej praxi na verejnom vystúpení. Pri mimoriadnom nadaní a záujme môže absolvent I. stupňa absolvovať prijímacie skúšky na šesťročné štúdium na hudobno – dramatické konzervatóriá  so študijným zameraním Tanec.
Druhý stupeň tanečného vzdelávania prebieha na II. stupni, trvá tiež 4 roky. Po absolvovaní štúdia, v prípade mimoriadneho talentu žiaka a jeho individuálneho záujmu, je možné absolvovanie talentových prijímacích pohovorov na vysoké školy umeleckého zamerania.

Podmienky prijímania žiakov na jednotlivé stupne vzdelania:
Prípravné štúdium – fyzické dispozície, elementárne hudobné cítenie.
Prvý stupeň – talentovaní žiaci ZŠ, ktorých zručnosti a vedomosti zodpovedajú náročnosti ročníka, do ktorého sú prijímaní.
Druhý stupeň – absolventi I. stupňa základného štúdia alebo štúdia pre dospelých alebo výnimočne talentovaní žiaci stredných škôl, ktorých zručnosti a vedomosti zodpovedajú náročnosti štúdia ročníka, do ktorého sú prijímaní.
Štúdium pre dospelých – výnimočne talentovaní žiaci SŠ, ktorých zručnosti a vedomosti zodpovedajú náročnosti štúdia ročníka, do ktorého sú prijímaní.

Rozsah: 2 – 3 x 45 minút týždenne. Cena: od 9,- EUR/mesačne + poplatok 15,- EUR do Tanečného ateliéru (len pobočka Mudroňova).

Tanečno – športová príprava:

V prípravnom ročníku a na I. stupni vzdelávanie poskytujeme aj tanečno – športovú prípravu, ktorú vedú pedagógovia z rokenrolového klubu RRC Hydrorock, 11-násobní majstri sveta v akrobatickom rokenrole. Športovo – tanečná prípravka je vhodná pre deti, ktoré sa rady venujú dynamickým aktivitám. Naši lektori pripravia deti vo veku 5 – 8 rokov na nielen na súťažné tancovanie, ale dajú im výborné základy aj na akýkoľvek šport, ktorému sa v budúcnosti budú venovať. Príprava je zameraná na rozvíjanie dynamiky, sily, postrehu, budovanie kondície a rozvoj pohybovej inteligencie. Skúsení kvalifikovaní pedagógovia zabezpečia nielen kvalitnú prípravu, ale aj zábavu a vyšantenie dosýtosti.   Rozsah: 2 x 45 minút týždenne. Cena: 24,- EUR/polrok.

 

Multimediálny odbor (otvára sa podľa záujmu v pobočke STARÉ MESTO – Mudroňova 38):

V súčasnej období silného vplyvu médií a prudkého rozvoja techniky a technológií umožňujúcej aj laickej verejnosti vyrábať audiovizuálne diela v
domácom prostredí, ponúka základná umelecká škola výchovno – vzdelávací program, v ktorom sa jeho absolventi naučia vytvárať audiovizuálne
diela spravodajského, publicistického, dokumentárneho či umeleckého charakteru. Popri žurnalistických poznatkoch získajú
absolventi aj poznatky a zručnosti z oblasti produkcie rôznych audiovizuálnych žánrov a práce so súčasnými modernými technológiami. Zároveň sa naučia kriticky reflektovať mediálnu tvorbu, čím sa zvýšia ich mediálne kompetencie a nezávislosť od vplyvu médií.

Rozsah: 2 x 45 minút týždenne. Cena: 24,- EUR/polrok.

Rezervujte si miesto pre svoje dieťa!